Termat e referencës për artikullin analitik

Me temë: “Analizë krahasuese mbi Investimeve te Huaja Direkte (IHD) në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor me rekomandime për përmirësime në rastin e Shqipërisë”.